Sobota, 20. stycznia, mamy 19152 ofert pracy!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4790895, z dnia 10.01.2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Numer referencyjny: 20446
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzenie, analizowanie i rozpatrywanie ponagleń na przewlekłe prowadzenie postępowań lub bezczynność PFRON jako organu I instancji oraz przygotowywanie projektów pism i postanowień w tych sprawach,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz oświadczenia posłów i senatorów w sprawach należących do właściwości Wydziału,
 • prowadzenie rejestru spraw prowadzonych w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przed WSA i NSA należących do właściwości Wydziału i rejestru spraw wpływających do Wydziału oraz dokonywanie analizy orzeczeń wydanych przez sądy administracyjne,
 • przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących zakresu działania Wydziału oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości kierowane do BON przez pracodawców, PFRON, jednostki samorządu terytorialnego i beneficjentów PFRON,
 • sygnalizowanie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej w obszarze niepełnosprawności na podstawie prowadzonych postępowań oraz przeglądu przepisów prawa,
 • ­obsługa pracodawców i interesantów zgłaszających się do Wydziału.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych
 • Znajomość Ordynacji podatkowej
 • Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-1
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).