Sobota, 20. stycznia, mamy 19152 ofert pracy!

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4790897, z dnia 11.01.2018
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Numer referencyjny: 20416
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie urzędu
- wyjazdy służbowe
- wyjścia służbowe poza urząd
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- wejście do budynku NDAP jest dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
- brak windy
- stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku
- pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Planowanie i przygotowywanie dla urzędu i archiwów państwowych zakresu zadań do realizacji w obszarze przygotowań obronnych i wypełniania obowiązkowej ochrony przez archiwa państwowe
 • Planowanie i przygotowywanie dla urzędu zakresu zadań do realizacji w obszarze ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
 • Koordynowanie i monitorowanie, a także samodzielne realizowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz realizacji obowiązkowej ochrony przez archiwa państwowe
 • Przeprowadzanie kontroli w urzędzie i w archiwach państwowych
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i archiwów państwowych z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz obowiązkowej ochrony archiwów państwowych
 • Inicjowanie prac z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz realizacji obowiązkowej ochrony archiwów państwowych
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, w tym co najmniej 2 lata w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne
 • - znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • - znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • - znajomość przepisów o ochronie osób i mienia
 • - znajomość przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP
 • - umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • - umiejętność pracy w zespole i kierowania pracą zespołu
 • - komunikatywność
 • - umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • kopia dokumentu poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie "Nabór DIN"
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).