Sobota, 20. stycznia, mamy 19152 ofert pracy!

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791718, z dnia 11.01.2018
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Numer referencyjny: 20507
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego w zakresie spraw będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego oraz zarządzeń Ministra regulujących kwestie organizacji Ministerstwa, a także opracowywanie propozycji procedur odnoszących się do określonych aspektów funkcjonowania Ministerstwa,
 • opiniowanie wniosków komórek organizacyjnych w sprawie zmiany ich struktury organizacyjnej, opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych, przedstawianie dyrektorowi Biura oraz Dyrektorowi Generalnemu propozycji zmian do proponowanych rozwiązań organizacyjnych, a w przypadku ich akceptacji przez Dyrektora Generalnego sprawowanie kontroli nad ich uwzględnieniem w celu zapewnienia właściwej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Generalnego,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań,
 • przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego analiz, informacji i opinii w zakresie wybranych aspektów procedur decyzyjnych dotyczących funkcjonowania urzędu oraz w sprawach zleconych przez Dyrektora Generalnego, a także przygotowywanie propozycji zmian procedur,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych w celu przygotowania dla dyrektora Biura opinii zawierającej w określonych przypadkach także propozycje zmian do proponowanych rozwiązań prawnych oraz uczestniczenie w posiedzeniach komisji uzgodnieniowej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, odpowiedziami na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie działania Biura,
 • koordynowanie działań pracowników Ministerstwa wobec podmiotów dokonujących czynności z zakresu działalności lobbingowej, klasyfikowanie działalności lobbingowej i przygotowywanie informacji w przypadku stwierdzenia prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot niewpisany do rejestru zawodowych lobbystów, sprawdzanie pod względem formalnym dokumentacji przekazywanej przez podmioty, organizowanie spotkań pracowników Ministerstwa ze wspomnianymi podmiotami, uczestniczenie w tych spotkaniach, przekazywanie do publikacji na stronie internetowej urzędu informacji o działania podejmowanych przez ww. podmioty.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji publicznej,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie służby cywilnej,
 • znajomość organizacji urzędu,
 • znajomość zagadnień z zakresu legislacji,
 • znajomość przepisów dotyczących działalności lobbingowej, udostępniania informacji publicznej i petycji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo/Urząd/ Praca.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego – poz. 1890”
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).