Piątek, 19. stycznia, mamy 19262 ofert pracy!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791857, z dnia 12.01.2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Numer referencyjny: 20608
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się trzy windy i jedna platforma transportowa, które umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim, oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • udział w opracowaniu projektów aktów prawnych w dziedzinie technicznego bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla potrzeb naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, organizacji pracodawców i pracowników oraz zainteresowanych obywateli,
 • uczestnictwo w procesie nowelizacji dyrektyw, opracowywania strategii w dziedzinie bhp, przygotowania stanowisk Rządu RP oraz instrukcji na posiedzenia grup roboczych KE oraz innych dokumentów dotyczących bhp w związku z członkostwem Polski w UE,
 • ­opiniowanie projektów aktów prawnych i innych opracowań, przygotowywanych przez inne resorty w zakresie dostosowania ich do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa UE,
 • udział w posiedzeniach Komisji Oceny Prac Naukowych na temat prac badawczych, realizowanych w ramach programów wieloletnich przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • ­analiza i ocena stanu bhp, zagrożeń zawodowych, ich przyczyn i skutków.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki bhp
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie działu X Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość dyrektyw UE dotyczących bhp
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPR-1
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).