Wtorek, 16. stycznia, mamy 19637 ofert pracy!

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy / Administracja publiczna / Polska / walia / Świecie
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791883, z dnia 12.01.2018
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Numer referencyjny: 20601
Polska / Świecie
Opis stanowiska

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa
-praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
-budynek nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową
-stanowisko usytuowane na parterze budynku

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych, rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE oraz ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)
 • prowadzenie analiz ryzyka podmiotów rejestrujących się
 • wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, unieważnianie NIP z urzędu
 • udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP, lub innych środków komunikacji elektronicznej
 • gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z nadaniem NIP
 • realizowanie wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji i powiadomień o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu realizacji współpracy międzynarodowej
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy Ordynacja podatkowa oraz innych przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • odporność na stres
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Marcinkowskiego 7
  85- 056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy US Świecie – SKI”
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).