Piątek, 19. stycznia, mamy 19262 ofert pracy!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791916, z dnia 12.01.2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Numer referencyjny: 20604
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
 • Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.
 • Opiniowanie projektów decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.
 • Sporządzanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, krótkich analiz funkcjonowania krajowych rynków w celu oceny zaistniałej na nich sytuacji.
 • Analiza aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki w celu zapobiegania wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.
 • Udział w pracach właściwych zespołów w celu przygotowania polityki konkurencji oraz innych polityk rządu związanych z rozwojem konkurencji.
 • Prowadzenie badań rynków o szczególnie skomplikowanej strukturze, charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu z punktu widzenia dobrobytu konsumentów w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze sformułowanie kierunków prowadzonej przez Urząd polityki konkurencji.
 • Uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania Urzędu.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego przy przygotowywaniu analiz związanych z ochroną konkurencji lub przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz działania UOKiK i organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie technik badań ekonomicznych
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w obszarze (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-StS
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).