Wtorek, 16. stycznia, mamy 19637 ofert pracy!

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim / Administracja publiczna / Polska / słoweński raj / Gorzów Wielkopolski
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791919, z dnia 12.01.2018
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Numer referencyjny: 20613
Polska / Gorzów Wielkopolski
Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- konieczność przemieszczania się po obiekcie,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon,
- praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie złożonych przez inne komórki organizacyjne KWP wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji przełożonego wniosku o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Monitorowanie przebiegu i wspomaganie realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Współuczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych w szczególności poprzez:  koordynację prac Komisji,  sporządzanie dokumentacji przetargowej,  udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. treści ogłoszenia i SIWZ,  udzielanie odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania informacje o naruszeniu prawa.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości wymagającej ogłoszenia o zamówieniu m.in. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku przetargów powyżej „progów unijnych".
 • Kontrolowanie zawierania umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.
 • Monitorowanie realizacji zawartych umów, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych postępowań i zawartych umów.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność,
 • systematyczność,
 • zdyscyplinowanie,
 • rzetelność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość prawa cywilnego.
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).