Wtorek, 16. stycznia, mamy 19637 ofert pracy!

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie / Administracja publiczna / Polska / kujawsko-pomorskie / Kraków
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4791923, z dnia 12.01.2018
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Numer referencyjny: 20585
Polska / Kraków
Opis stanowiska

Warunki pracy

Zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) praca w terenie

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wspomagających prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu udzielenia i cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie ustawy o cudzoziemcach, w tym sporządzanie pism, wystąpień, projektów postanowień i decyzji
 • Kompletowanie akt osobowych cudzoziemców na potrzeby prowadzonych postępowań, protokołowanie czynności przesłuchań świadków i stron
 • Sporządzanie kserokopii oraz skanowanie akt osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - potwierdzonego kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera (praktyczna znajomość pakietu MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi Systemu Pobyt v. 2
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).