Wtorek, 16. stycznia, mamy 19630 ofert pracy!

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu / Administracja publiczna / Polska / walia / Grudziądz
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4792126, z dnia 12.01.2018
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Numer referencyjny: 20546
Polska / Grudziądz
Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym/ naturalnym oświetleniu,
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
- częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca na 1 piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej.
 • Planowanie środków budżetowych.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej oraz prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku i okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku.
 • Prowadzenie kasy dla środków budżetowych, pozabudżetowych.
 • Realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami.
 • Rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie / wyższe zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie o odrębnych przepisów

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego Dla wykształcenia średniego co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości, dla wykształcenia wyższego co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o PSP, ustawy o służbie cywilnej, ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych oraz prawa pracy.
 • Niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności i instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu kadrowo – płacowego WF - Gang i Fa – Kir.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność i odpowiedzialność.
 • Prawo jazdy kat. B.
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności i instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie KM PSP w Grudziądzu w godz. 7.30 – 15.30 lub drogą pocztową.
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
  ul. Piłsudskiego 25/27,
  86-300 Grudziądz
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).