Sobota, 20. stycznia, mamy 19152 ofert pracy!

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie / Administracja publiczna / Polska / łódzkie / Rzeszów
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4792356, z dnia 12.01.2018
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Numer referencyjny: 20556
Polska / Rzeszów
Opis stanowiska

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez cudzoziemców dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP motywowanych wykonywaniem pracy,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez pracodawców dotyczących wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce,
 • udzielanie informacji w sprawach wydania zezwolenia na pracę oraz w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP z uwagi na wykonywanie pracy.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w sektorze finansów publicznych - powyżej 0,5 roku
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. oraz przepisów wykonawczych; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. rozdziały 1 – 4, 6, 16 i 20 oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów z rozdziału 16; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych (alternatywnie: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski).
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagane powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w sektorze finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Kancelaria Urzędu, pok. 27
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).