Niedziela, 18. lutego, mamy 20713 ofert pracy!

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku / Administracja publiczna / Polska / małopolskie / Suwałki
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4814892, z dnia 09.02.2018
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Numer referencyjny: 22091
Polska / Suwałki
Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Sporadyczna praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie pism, postanowień z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i warunków ich realizacji, w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów, z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięć wymienionych w art. 75 ust. 1 lit. a, b, d, l, r ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),
 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • przygotowywanie uzgodnień dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów, z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną,
 • uczestniczenie w zadaniach dotyczących oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w zakresie określonym ustawą o ochronie przyrody w celu ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, architektury krajobrazu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera ( środowisko Windows, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym, geodezyjnym, dendrometrycznym,
 • umiejętność czytania map i planów,
 • dobra orientacja w terenie,
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • znajomość nazewnictwa przyrodniczego.
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
  ul. Dojlidy Fabryczne 23,
  15 – 554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 22091"
  lub
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach;
  ul. Sejneńska 13; 16-400 Suwałki, p. 131
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 22091"
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).