Niedziela, 18. lutego, mamy 20717 ofert pracy!

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4814993, z dnia 09.02.2018
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Numer referencyjny: 22104
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- przeprowadzanie kontroli.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w kontrolach projektów w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Współuczestniczy w opracowywaniu protokołów i zaleceń z przeprowadzonych kontroli. Analizuje zastrzeżenia zgłaszane do protokołu kontroli przez kierowników jednostek kontrolowanych. Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych. Gromadzi i przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją kontroli. Zadanie wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – członek Zespołu kontrolującego.
 • Przekazuje do Instytucji Zarządzającej PO KL i PO WER informacje o ujawnionych nieprawidłowościach zgodnie z system raportowania o nieprawidłowościach.
 • Koordynuje kontrole zewnętrzne prowadzone w IP MEN (w ramach PO KL i PO WER).
 • Współuczestniczy w przygotowaniu Rocznego Planu Kontroli w oparciu o analizę ryzyka, sporządzaniu sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli oraz okresowej analizy ryzyka.
 • Przygotowuje zestawienia i analizy w zakresie prowadzonych kontroli.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu decyzji o zwrocie środków.
 • Przygotowuje dokumenty i materiały w ramach współpracy z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO KL i PO WER, KE oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli działań z obszaru edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO KL 2007-2013 i PO WER 2014-2020,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • samodzielność,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność współpracy,
 • dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie funduszy unijnych lub zamówień publicznych lub audytu lub kontroli
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE.
Kontakt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 61
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: BK/SSKEFS/StS/3 B11")
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).