Poniedziałek, 19. lutego, mamy 20309 ofert pracy!

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku / Administracja publiczna / Polska / małopolskie / Białystok
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4816495, z dnia 12.02.2018
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Numer referencyjny: 22149
Polska / Białystok
Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów lub programów w tym uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 • przygotowywanie deklaracji i zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dokumentacji dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu UE,
 • gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przetwarzanie ich na potrzeby informatycznego systemu GIS i aktualizacja danych dotyczących sieci Natura 2000, w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000,
 • realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych,
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, z uwzględnieniem ekologicznych właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, leśnictwa, gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym 1 rok doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy z systemami GIS,
 • znajomość ustawy o lasach
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań niezbędnych i dodatkowych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  ul. Dojlidy Fabryczne 23,
  15 – 554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 22149”
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).