Wtorek, 20. lutego, mamy 20836 ofert pracy!

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie / Administracja publiczna / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4817730, z dnia 13.02.2018
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Numer referencyjny: 22238
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych realizowanych przy udziale środków pomocy technicznej;
 • współpraca z Instytucją Pośredniczącą;
 • określanie wytycznych organizacyjnych dla ekspertów UKE dotyczących realizacji czynności w procesie kontroli, oceny wniosków, opiniowania zmian w projektach;
 • zapewnianie obsługi administracyjno-organizacyjnej szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów POPC;
 • zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności archiwizacji dokumentów w sposób umożliwiający właściwą identyfikację poszczególnych czynności wykonywanych w ramach powierzonych zadań.
 
Zakres odpowiedzialności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków pomocowych;
 • znajomość ustaw: o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość: Umowy Partnerstwa, Wytycznych w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Kontakt

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Główny specjalista DK/ZPO/5”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl).
  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).