Niedziela, 25. lutego, mamy 21108 ofert pracy!

Centrala NFZ / Budownictwo / Polska / lubelskie / Warszawa
Aplikuj na stanowisko
Ogłoszenie numer: 4818057, z dnia 13.02.2018
Centrala NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy Referent w Wydziale Rozwoju Aplikacji w Departamencie Informatyki
Numer referencyjny: DI/18/22
Polska / Warszawa
Opis stanowiska

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Wymiar etatu: 1 etat


 


Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


 


Główne obowiązki: • udział w prowadzeniu biura projektów w zakresie dokumentów formalnych związanych z procedurą obsługi umów z dostawcami dedykowanego oprogramowania użytkowego;
 • udział w prowadzeniu rejestru zgłoszeń o zmianę w systemach informatycznych NFZ;
 • udział w zespołach projektowych (w tym współpraca z dostawcami systemów informatycznych) wypracowujących wymagania do systemów informatycznych NFZ;
 • przygotowywanie na podstawie zgromadzonych wymagań funkcjonalnych i technicznych, zgłoszeń o zmianę systemów informatycznych NFZ kierowanych do dostawców oprogramowania;
 • sporządzanie pism, zarządzeń, instrukcji będących w kompetencji Wydziału.
 
Zakres odpowiedzialności

Wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane kierunki: administracyjne, techniczne, informatyczne


 


Wymagania konieczne:


 • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku wykształceniu średniego, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego doświadczenie zawodowe na ww. stanowisko nie jest wymagane;
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra komunikatywność.

Wymagania pożądane:


 • znajomość zagadnień sytemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doświadczenie w pracy w administracji;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej;
 • kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów pod presją czasu.
Oferujemy

Wymagane dokumenty: • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające minimum 3 lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).


 


Informacja o metodach i technikach naboru: • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru: • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Kontakt

Dokumenty należy składać do  02 marca 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:


 


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria


 


z dopiskiem: oferta pracy DI/18/22
Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87


 


Inne informacje:


 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)


 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).